Samenvatting verzuimregels

In nauwe samenwerking met de gemeentelijke leerplichtambtenaar hanteert de Horeca Vakschool Rotterdam een strikt verzuimbeleid. Klik hier voor het volledige verzuimbeleidsplan 2012-2013 met daarin de uitgebreide informatie. Hierbij benadrukken wij dat ongeoorloofd verzuim tot slechte leerprestaties en/of vroegtijdig schoolverlaten kan leiden. Onderstaand benoemen wij de belangrijkste regels uit ons verzuimbeleid.

1. Ziekte
Als een leerling door ziekte moet thuisblijven, bent u als ouder/verzorger verplicht om voor 9.00 uur de school te bellen. Ook als de leerling meerdere dagen achter elkaar ziek is, dient u toch elke dag te bellen. Indien de leerling op school ziek wordt, meldt hij of zij dat bij zijn/haar mentor. De ouder/verzorger wordt gebeld voor overleg en pas dan kan een leerling zich afmelden bij de receptie. Het is daarom van groot belang dat de schooladministratie altijd het juiste telefoonnummer van de ouder/verzorger heeft. Zodra de leerling thuis is aangekomen belt u de school om dit te melden. Als ouder/verzorger geeft u uw zoon/dochter altijd een brief mee(afgeven bij de receptie) zodra hij/zij weer naar school gaat.

2. Medisch bezoek
Afwezigheid die vooraf bekend is (bijvoorbeeld bezoek aan een arts) dient tijdig schriftelijk te worden gemeld bij de receptie.

3. Verzuim van de lessen lichamelijke opvoeding
Leerlingen die de lessen lichamelijke opvoeding op medische grond niet kunnen volgen, dienen een briefje van de behandelende arts te overleggen. De leerling is overigens wel altijd aanwezig tijdens de LO-les.

4. Verlofaanvraag
Verzoeken tot extra verlofdagen buiten de vakantieperioden om worden alleen in bijzondere gevallen gehonoreerd. Een verzoek tot één of meer verlofdagen (tot een maximum van 10) dient schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de school. Hiervoor treft u op onze website onder ‘Leerlingzaken’ en ‘Ziekte en verzuim’ het verlofaanvraagformulier aan. U krijgt altijd schriftelijk bericht van het besluit.

5. Afwezig zonder afmelding en te-laat-komen in de les (ongeoorloofd verzuim en ‘lik-op-stukbeleid’)
Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle lesuren die een leerling zonder afmelding afwezig is, of te laat in de les komt. Het lik-op-stukbeleid houdt in dat de leerling nog dezelfde of de volgende dag deze uren inhaalt. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd telefonisch met de ouders/verzorgers besproken door onze verzuimcoördinator Karin van Kalmthout of door de mentor van de leerling.
Het ongeoorloofd verzuim is aan wettelijke regels gebonden en zal bij voortduring leiden tot officiële schriftelijke waarschuwing(en). Na twee waarschuwingen wordt Bureau Leerplicht van de betreffende gemeente ingeschakeld en kunnen er sancties volgen in de vorm van een boete. Het verzuim wordt dagelijks genoteerd in Magister. Via onze website kunt u inloggen op Magister (inlogcode heeft u ontvangen) om het verzuim van uw zoon/dochter te controleren.

Voor vragen inzake het verzuim, kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator Karin van Kalmthout op dinsdag van 9.00 u. tot 17.00 u. en op donderdag van 9.00 u. tot 17.30 u. via telefoonnummer 0104655055/0885628859 of per e-mail kvankalmthout@hvsr.nl. Eventueel kunt u ook de mentor benaderen met vragen over het verzuim van uw zoon/dochter.