Ziekte en verzuim

ZiektemeldingAls uw kind op een dag ziek thuis moet blijven, dan dient u die dag voor 09.00 uur de school telefonisch (010-4655055) op de hoogte te stellen. Voorts bent u verplicht deze ziekmelding iedere dag te doen, totdat uw zoon/dochter weer beter is. Wordt een kind op school ziek, dan dient hij/zij zich af te melden bij de mentor. Na overleg met het 'thuisfront' (bent u telefonisch bereikbaar?) dient de leerling zich af te melden bij de receptie. Na registratie wordt de leerling naar huis gezonden. Zodra de leerling thuis is aangekomen, dient de school daarvan direct telefonisch in kennis te worden gesteld. Dagelijks wordt het verzuim en/of 'te laat komen' geregistreerd in Magister. Andere redenen van afwezigheid

Afwezigheid die vooraf bekend is (bijvoorbeeld bezoek aan een arts) dient tijdig schriftelijk te worden aangemeld bij de receptie.Afwezig zonder afmelding en dikwijls te laatIndien een leerling zonder afmelding afwezig is of regelmatig te laat komt, zal dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de ouders/verzorgers worden meegedeeld. Onze schooloudercontactpersonen hebben hirin een speciale taak. Bij herhaalde afwezigheid zonder schriftelijke afmelding wordt overgegaan tot het officieel schriftelijk informeren van de ouders/verzorgers. In de waarschuwing wordt opgenomen de duur van de afwezigheid, de eventuele sanctie, alsmede de eventuele gevolgen van herhaald ongeoorloofd verzuim. Tevens wordt Bureau Leerplicht op de hoogte gesteld. Per periode wordt het totale verzuim van de leerling ook vermeld op het rapport.Regelmatig verzuim van de lessen lichamelijke opvoedingLeerlingen die de lessen lichamelijke opvoeding niet kunnen volgen, moeten een briefje van de behandelende arts kunnen overleggen. Deze leerlingen dienen wel op de LO-locatie aanwezig te zijn tijdens de lessen LO en kunnen dan bv. huiswerk maken.Geoorloofd verzuimJaarlijks ontvangt de school verzoeken om buiten de vakantieperioden om, extra verlofdagen toe te staan. In beginsel worden deze verzoeken niet gehonoreerd en daarmede volgt de Horeca Vakschool Rotterdam het beleid van de gemeente Rotterdam. Een brochure dienaangaande ligt ter inzage bij onze teamleider. 
Een verzoek tot één of meer verlofdagen (tot een maximum van 10) dient schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de school. Met de link 'Aanvraag verlof' kunt u het aanvraagformulier downloaden.Van het door de HVsR genomen besluit ontvangt u schriftelijk bericht. Aanvraag en toestemming worden in het dossier van uw zoon/dochter opgenomen.