Rapporten/Overgangsregels

Rapporten

De leerjaren 1, 2 en 3 zijn verdeeld in drie periodes. Leerjaar 4 kent 2 periodes voorafgaand aan de examens in april/mei. Over ieder periode wordt een rapport verstrekt met cijfers op één decimaal nauwkeurig. Voor alle leerjaren geldt dat de Horeca Vakschool Rotterdam de ouders/verzorgers verplicht om de rapporten op de daartoe georganiseerde ouderavonden ophaalt bij de mentor van hun zoon/dochter. Deze verplichting maakt deel uit van ons beleid inzake ouderbetrokkenheid en is als zodanig vastgelegd in ons beleidsplan ter zake. Er is dus naar aanleiding van elk rapport altijd een gesprek tussen mentor en ouder/verzorger. Te allen tijde heeft u inzicht in de vorderingen van uw zoon/dochter via Magister. Informatie over inlogcodes voor Magister ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Een rapportcijfer wordt enkel gegeven indien alle toetsen voor het betreffende vak/onderdeel door de leerling zijn gemaakt. Anders gezegd, beoordelingen gaan over een door uw zoon/dochter geleverde prestatie, over gemaakt werk etc. De wijze waarop de cijfers per toets tot stand komen, wordt aan het begin van ieder schooljaar duidelijk uiteengezet door de mentor. 

Voor de leerjaren 1 en 2 geldt dat het minimaal aantal toetsen/opdrachten per volledige rapportperiode per vak/onderdeel afhankelijk is van het aantal lesuren dat in de lessentabel (het lesrooster) is opgenomen. In beginsel geldt per vak:

> één of twee lesuren/week - minimaal twee toetsen
> drie of meer lesuren/week - minimaal drie toetsen

Voor de leerjaren 3 en 4 (en 5 indien van toepassing) ligt het aantal toetsen/opdrachten vast in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De derde- en vierdejaarsleerlingen ontvangen uiterlijk voor 1 oktober het HVsR-PTA.

Overgangsregels

Om te worden bevorderd van leerjaar 2 naar leerjaar 3 en van leerjaar 3 naar leerjaar 4 dient de kandidaat te voldoen aan onderstaande eisen:

 

Overgangsregels HVsR 2017 - 2018