Ouderbetrokkenheid

De HVsR-Nieuwsbrief

De Horeca Vakschool Rotterdam geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. De HVsR-Nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verstuurd naar de e-mailadressen van de ouders van alle leerlingen. U ontvangt de HVsR-nieuwsbrief per e-mail indien uw e-mailadres bij ons in de administratie bekend is. U kunt uw e-mailadres zelf invoeren of aanpassen door in te loggen op Magister en te kiezen voor Instellingen. Tevens kunt u dan een eventueel onjuist telefoonnummer corrigeren of ontbrekend telefoonnummer invoeren. Met de HVsR-nieuwsbrief verwachten wij de communicatie tussen u als ouder/verzorger en school optimaal te hebben georganiseerd. Links treft u de tab naar de HVsR-Nieuwsbrief aan.

De medezeggenschapsraad (MR)

In de MR van de Horeca Vakschool Rotterdam zijn ouders/verzorgers, personeel (alle geledingen) en leerlingen vertegenwoordigd. De MR heeft tot algemene taak toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs op de Horeca Vakschool. In goed overleg bespreken de leden van de MR de organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen onze school.

Een belangrijke taak van de MR is bijvoorbeeld het jaarlijks controleren van de Financiën. De wettelijke basis van de MR maakt dat er voor bepaalde zaken een instemming van de MR is vereist. De rechten en plichten van de MR zijn opgenomen in het MR-reglement dat op school ter inzage ligt bij de directie.

De leden van de MR worden voor een bepaalde tijd benoemd en zijn 1x herkiesbaar. Leden kunnen nieuwe leden voordragen. Na de MR-verkiezing vindt benoeming van de (nieuwe) leden plaats voor een nieuwe termijn. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld en op deze website gepubliceerd. De frequentie van vergaderen bedraagt 6x per jaar. Contactpersoon voor de MR-Horeca Vakschool is de heer M.J.(Marcel) Slieker, bereikbaar via 0104655055 of per e-mail via mslieker@hvsr.nl.

De ouderraad (OR)

De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van onze leerlingen. De samenstelling is zodanig dat alle leerjaren in de ouderraad zijn vertegenwoordigd. De voorzitter van de ouderraad wordt gekozen uit de ouders/verzorgers-geleding. De huidige voorzitter van de ouderraad treedt dit schooljaar af. Daarmede is de functie van voorzitter vacant. Wij hopen dat begin komend schooljar spoedig te kunnen invullen. Tijdens de vergaderingen is ook altijd een lid van docententeam aanwezig in casu de heer Huibert Sandberg (hsandberg@hvsr.nl), alsmede - docht uitsluitend op verzoek - onze verzuimcoördinator of zorgcoördinator.


De doelstelling van de ouderraad is vastgelegd in de OR-statuten (versie 2014). De ouderraad komt 5x per jaar bijeen. Leden van de ouderraad verlenen tevens hand- en spandiensten bij activiteiten van de Horeca Vakschool Rotterdam. Zo wordt praktische hulp verleend bij ouderavonden, informatieavonden, open dagen en andere niet lesgebonden activiteiten. Ook kan de ouderraad voorstellen doen ter verbetering van het onderwijs, dan wel voorstellen in het kader van onze PR. Het MT van de HVsR zal dergelijke voorstellen serieus in overweging nemen, onder andere ten opzichte van de uitvoerbaarheid. U kunt zich per e-mail aanmelden als lid van de ouderraad via info@hvsr.nl.
De bijeenkomsten worden altijd gehouden op een woensdagavond en beginnen om 19.15 u en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

In schooljaar 2016-2017 zijn de OR-bijeenkomsten op:woensdag 21 september 2016

woensdag 26 november 2016

woensdag 08 februari 2017

woensdag 12 april 2017
woensdag 07 juni 2017 met afsluitend diner in ons eigen restaurant 'enGarde'.