De 'zorg' op de Horeca Vakschool Rotterdam

De zorg op de Horeca Vakschool Rotterdam is vastgelegd in ons onderwijszorgplan. Het omvat alle onderdelen van de zorg die mogelijkerwijs aan de orde zijn of kunnen komen voor uw zoon/dochter. Van de persoonlijke aandacht van de mentor voor uw zoon/dochter ten aanzien van zijn/haar studieresultaten tot en met de deskundige opstelling en uitvoering van een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan (oop) en de inschakeling van externe deskundigheid in geval van ernstige (leer)problemen.
 De zorg wordt in de regio Rotterdam aangestuurd door het samenwerkingsverband Koers-vo. Op de website www.koersvo.nl treft u alle informatie inzake de organisatie en bekostiging voor de zorg aan. 

Het leerlingvolgsysteem

Op basis van de resultaten uit de intake-procedure en de aangeleverde gegevens vanuit de basisschool via het OSO-systeem en vanuit de zorg via de ZIB-code, wordt uw zoon/dochter ingevoerd in het leerlingvolgsysteem van de Horeca Vakschool Rotterdam. Wij gebruiken hiervoor het programma Magister. Als ouder/verzorger krijgt u van de school een inlogcode om de voortgang van de studie van uw zoon/dochter te kunnen volgen. Voorts is er inzicht in het verzuim.


Maandelijks is er algemeen mentoroverleg. In dit overleg wordt gesignaleerd welke leerlingen dreigen achterop te geraken. Daaropvolgend wordt een plan per leerling opgesteld om de eventuele achterstand in te lopen. Blijken er andere problemen aan de orde te zijn, dan wordt het ZorgAdviesTeam (het ZAT) van de Horeca Vakschool Rotterdam ingeschakeld. Het ZorgAdviesTeam, het ZAT 


Het ZAT wordt gevormd door het management van de school, waaronder de teamleider Zorgzaken, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolverpleegkundige en de ambtenaar van bureau leerplicht. In incidentele gevallen kan ook de wijkagent aanschuiven in het ZAT. Indien nodig worden externe deskundigen uitgenodigd.

In het ZAT-overleg worden leerlingen besproken die zeer ernstige problemen hebben. Bij dergelijke probleemgevallen worden de ouders/verzorgers altijd vooraf geinformeerd. Ouders/verzorgers dienen toestemming te geven voor het bieden van hulp vanuit het ZAT-overleg. De school-oudercontactpersoon biedt persoonlijke hulp aan leerlingen en/of ouders/verzorgers die in de thuissituatie net dat "extra steuntje in de rug" nodig hebben om hun zoon/dochter te ondersteunen in hun schoolloopbaan.